Bestuurlijke
ondersteuning

Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene ledenvergadering (ALV). Bij een VvE wordt dit ook wel “de vergadering van eigenaren” genoemd. Het bestuur voert de besluiten van de ALV uit.

De VvE kan kiezen voor verschillende vormen van bestuur. In sommige gevallen is de bestuursvorm in de splitsingsakte vastgelegd. Met betrekking tot het besturen onderscheiden we twee hoofdvormen:

 1. NOP vormt het bestuur of maakt hier deel van uit
 2. De VvE vormt zelf een bestuur

In de eerste situatie rapporteren wij aan de medebestuursleden (indien van toepassing) en de algemene vergadering.
In de tweede situatie rapporteren wij aan het bestuur.

De accountmanager van NOP heeft daarbij een adviserende functie naar het bestuur van de VvE. Deze adviesrol kan afhankelijk van de behoefte van het VvE bestuur worden ingevuld. Bij een aantal taken is actie van de beheerder voor de hand liggend, denk aan:

 • Het organiseren (evt. leiden) van de algemene ledenvergadering (ALV).
 • Er voor zorg dragen dat besluiten van de ALV worden uitgevoerd.
 • Periodiek bijwonen van bestuursvergaderingen.
 • Zorgen dat het pand goed verzekerd is en eventuele schadeclaims afhandelen.

Overige taken die veelal bij het bestuur liggen

 • Het voeren van de ledenadministratie.
 • Het verzamelen van de agendapunten en het distribueren van de agenda.
 • Het tijdig aanleveren van relevante stukken voor de vergadering.
 • Er voor zorg dragen dat besluiten van de vergadering van eigenaars worden uitgevoerd.
 • Er voor zorgen dat het pand goed verzekerd is. Het gaat hier b.v. om een brand-, opstal- en wettelijk aansprakelijkheidsverzekering.
 • Indien nodig het gebouw periodiek laten taxeren om de hoogte van het te verzekeren bedrag vast te stellen.
 • Eventuele schadeclaims afhandelen.