Technisch
beheer

NOP beheert VvE’s bij voorkeur vanuit een technisch perspectief. Dit in tegenstelling tot administratiekantoren die het beheer veelal vanuit een administratief perspectief voeren.
Het gebouw is voor de VvE en haar eigenaren het belangrijkste bezit en dat moet goed onderhouden worden. De staat van onderhoud is in belangrijke mate mede bepalend voor de waarde van het bezit. Het gaat daarbij om alle bouwkundige (installatie)technische en infrastructurele aspecten van het gebouw.

Vaak wordt er bij VvE’s gewerkt met een meer jaren onderhoudsplan, kortweg (MJOP). Een uitgekiende MJOP is de basis voor gedegen planmatig onderhoud. In overleg met het bestuur en/of eigenaren worden details van het plan besproken en uiteindelijk voorgelegd aan de vergadering van eigenaren. Zo ontstaat er een gedegen werkplan met mandaat voor de uitvoering.

Taakgroepen

Het technisch beheer kan worden onderverdeeld in twee verschillende taakgroepen.

 1. Het serviceonderhoud en de klachtenafhandeling
 2. Het planmatig-  of groot onderhoud.

Voor grote werkzaamheden worden er altijd meerdere offertes aangevraagd. Voor de kleinere klussen en het verhelpen van klachten wordt veelal direct opdracht verstrekt. NOP beschikt over een uitgebreid netwerk van technisch specialisten die indien gewenst voor de uitvoering zorg kunnen dragen.

Serviceonderhoud en de klachtenafhandeling

 • Aannemen en afhandelen reparatieverzoeken en servicemeldingen
 • Maatregelen treffen bij calamiteiten (24/7)
 • Offertes voor planmatig onderhoud en schoonmaak aanvragen/beoordelen
 • De controle op een gedegen uitvoer van het serviceonderhoud
 • Tijdige signalering van afwijkingen op de prognose en zo nodig passende maatregelen voorstellen
 • Toezicht houden en voorbereidingen treffen op de uitvoer van de taken voor, tijdens en na opleving.
 • Klachtenafhandeling bij storingen en andere technische zaken
 • De controle van de facturen in relatie tot de verrichtte opdrachten

Planmatig- of groot onderhoud

 • Meerjarenonderhoudsplanning op (laten)stellen
 • Onderhoudsstaat inspecteren
 • Zorg dragen voor het opstellen van een technische omschrijving voor uit te voeren onderhoud.
 • Het opvragen van geschikte offertes m.b.t. technische werkzaamheden in of aan het pand.
 • Beoordelen van offertes en/of begeleiden van een aanbesteding.
 • Het opstellen van gunningsadviezen en deze bespreken met de vergadering van eigenaars of een afvaardiging daarvan.
 • Adviseren over en het selecteren van aannemers. Bij grote projecten kan dit middels een ranking systeem.
 • Het verstrekken en aansturen van de opdrachten.
 • Begeleiden verbouw- en renovatieprojecten, directievoering over uit te voeren werken.
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden en begeleiden van de oplevering.
 • Controleren van ingediende termijnnota’s en evt. betaalbaar stellen ervan.
 • Opstellen van financiële overzichten t.b.v. de financiële administratie en rapportage aan het bestuur, dan wel de ALV.
 • Jaarplanning controleren
 • Garantieaanspraken afhandelen

Bij het technisch beheer zijn wij graag uw partner voor het verstrekken van deskundig advies, de juiste begeleiding en een praktische ondersteuning bij allerlei technische zaken.