Nationaal

Lift renoveren of vernieuwen en 5 tips

 

 

 

Veel Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) denken na over de manier waarop ze de oudere liften zullen gaan renoveren. Speelt daarbij de vraag: moderniseren of vernieuwen, dan is het goed om stil te staan bij de veranderingen op het gebied van de liftnormen.

De prijzen van nieuwe liften zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Daardoor zijn er vaker situaties waarbij de eigenaar, al dan niet hierop gewezen door zijn adviseur, overweegt niet te renoveren maar te kiezen voor een geheel nieuwe lift.

Voor en tegen

Soms kan dat zinvol zijn, soms ook niet. Er zijn oudere liften die voorzien zijn van zeer degelijke onderdelen, bijvoorbeeld erg sterke deuren. Dan ga je er niet altijd op vooruit bij liftvervanging. Een nieuwe lift is vaak comfortabeler en veiliger.

Bron: VvE Centraal
Lies hier het hele artikel

 

Eerste deelnemers geslaagd opleiding Professioneel VvE Beheer

Op 20 december j.l. hebben de cursisten van de opleiding Professioneel VvE Beheer van de Vastgoed Business School te Eindhoven in samenwerking met de Stichting VVErtimago examen afgelegd. Hiervoor is  80% van de kandidaten geslaagd en ontvangen het diploma Professioneel VvE- beheer. Daarnaast worden zij geregistreerd in het persoonsregister van de Stichting VVErtimago.

 

Bron: VvE Centraal
lees hier het hele artikel

Mogelijk verplichte energiebesparende maatregelen VvE’s

Op 14 oktober 2016 verscheen de Nationale Energieverkenning 2016 (Nev). Daaruit blijkt dat een aantal doelen op koers ligt, maar ook een aantal doelen niet lijkt te worden gehaald. Dit geldt onder meer voor de extra energiebesparing van 100 PJ (petajoule) in 2020 (1 petajoule is ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van gas en elektra van 15 you can try these out.000 huishoudens). Daarnaast lijkt de groei van hernieuwbare energie te stagneren. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe maatregelen zullen worden genomen die tevens gevolgen kunnen hebben voor VvE’s.

De stagnatie heeft onder meer te maken met het moeizame proces van energiebesparing in de gebouwde omgeving, vooral bij particulieren, waaronder ook VvE’s. Om dit te bevorderen is inmiddels een convenant tussen Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE en de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken op hoofdlijnen akkoord bevonden.

Bron: Rijssenbeek advocaten.
Lees hier het hele artikel

Reservefonds VvE krijgt verplicht minimumbedrag

Bericht uit de Cobouw:

Het zal je maar gebeuren. Als kersverse eigenaar van een appartement hoor je dat het complex een ernstig onderhoudsprobleem kent. De fundering blijkt te verzakken, er is ernstige lekkage of de liften hebben kostbaar onderhoud nodig. En dan blijkt vervolgens dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) geen of onvoldoende reservefonds heeft om de kosten uit te betalen. Of alle eigenaren maar even willen betalen.

Dit soort problemen is aan de orde van de dag. Ons land kent ongeveer 125.000 VvE’s. Het merendeel zal prima functioneren, maar een gedeelte slaapt geheel of in ieder geval het meeste van de tijd. Deze slapende VvE’s kunnen een groot probleem opleveren voor haar leden, de eigenaren. Want als onderhoud niet goed of tijdig wordt uitgevoerd, en geen reserves worden opgebouwd voor onverwachte grote uitgaven, dan kunnen de eigenaren voor vervelende verassingen komen te staan. Dit kan ook leiden tot veel onderling ‘gedoe’: niet alle eigenaren kunnen of willen bijdragen in dit soort (onverwachte) kosten. Dit kan verloedering en achterstallig onderhoud tot gevolg hebben.

Aanvullende wetgeving
Om problemen in de praktijk te voorkomen is het al enkele jaren verplicht voor een VvE om een reservefonds te hebben. Helaas heeft deze maatregel onvoldoende effect gehad. Veel VvE’s hebben eenvoudigweg een te klein reservefonds, of zelfs helemaal geen fonds.

Op 1 december jl. heeft minister Blok aanvullende wetgeving aangekondigd. Deze plannen circuleerden al langer, maar nu is concrete wetgeving aangekondigd. VvE’s moeten in de toekomst een bepaald minimumbedrag reserveren voor groot onderhoud. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt in wetgeving. Onduidelijk is nu nog welk bedrag gereserveerd zal moeten worden. Gedacht wordt aan 0,3 procent tot 0,5 procent van de herbouwwaarde. Maar ook zou een minimumbedrag gekoppeld kunnen worden aan de WOZ waarde. Wetgeving zal in 2015 op de agenda komen, we zullen dan zien het dit precies uitpakt.

Praktijk problemen
De vraag blijft echter of deze wetgeving de problemen die de praktijk kent echt zal oplossen. VvE’s die nu slapen zullen wellicht niet direct wakker worden van nieuwe wetgeving. Gebleken is immers dat de huidige wettelijke verplichting een reservefonds te hebben, ook niet altijd goed wordt nagekomen. Vraag is wat leden kunnen, als hun VvE zich niet houdt aan de wettelijke verplichtingen?

Bron: Cobouw
Lees hier het hele artikel

 

 

 

 

 

Verplicht reserveren voor de VvE

Minister Stef Blok (Wonen) heeft geen loze belofte gedaan. Vorig jaar kondigde hij een onderzoek aan naar maatregelen om een beter functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE) te bevorderen. Hij heeft woord gehouden!

 Dat blijkt uit de brief die de minister deze week aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Elke VvE moet – als de voorstellen van Blok worden aanvaard –  voortaan beschikken over een reservefonds dat gevuld is met een minimaal bedrag. De minister denkt aan een percentage van de herbouwwaarde. Bovendien moet het voor de VvE makkelijker worden om een lening te krijgen voor het nemen van onderhouds- of energiebesparende maatregelen.

Lang gekoesterde wens
Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van VvE Belang in vervulling. Wij pleiten al geruime tijd voor de aanpak van slecht functionerende of zelfs ‘slapende’ VvE’en. Het voorstel van minister Blok is dan ook een forse stap in de goede richting. Immers: het ministeriële mes snijdt aan verschillende kanten. Onwillige eigenaren, die niet bereid zijn om een bijdrage te leveren aan goed onderhoud, kunnen  straks worden aangepakt. VvE’en die hun taak serieus nemen, krijgen daarmee een forse steun in de rug.

Een extra steun zelfs, want Blok vindt ook dat samenwerking op vrijwillige basis gestimuleerd kan worden door gemeenten en door organisaties als VvE Belang. Het spreekt vanzelf dat wij aan dat initiatief graag ons steentje bijdragen. Dat is immers onze missie: ervoor zorgen dat VvE’en alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed te functioneren. Dat doen we al 15 jaar!

Ik hoor onze actieve aangeslotenen al: “Wij hebben een prima gevuld reservefonds. Worden we nu ook opgezadeld met de nieuwe eisen?” Dat is niet het geval: goed functionerende VvE’en met een effectief meerjarenonderhoudsplan hebben geen last van de maatregel. Zij sparen immers al voldoende om hun gebouw goed te onderhouden.

Bron: De financiële Telegraaf.
Lees hier het hele artikel

Wetsvoorstel verbetering Vereniging van Eigenaars

Het functioneren van VvE’s is al enkele jaren reden tot zorg bij de overheid. Uit onderzoek blijkt dat een derde van alle VvE’s niet goed functioneert. Dit kan ten koste gaan van het onderhoud van de appartementencomplexen, om van gebrek aan verduurzaming nog maar te zwijgen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom een wetsvoorstel ontwikkeld waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast. De doelstelling van de wet is:

  • verbetering van het onderhoud aan appartementencomplexen;
  • stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen.

De doelstelling moet enerzijds worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen. VvE’s krijgen twee opties ter uitvoering van deze verplichting. De voorkeur gaat uit naar een jaarlijkse reservering op basis van een onderhoudsplan (MJOP), maar het is ook toegestaan jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren.

Anderzijds wordt het appartementsrecht aangepast waardoor VvE’s betere mogelijkheden krijgen om een geldlening af te sluiten. In het wetsvoorstel wordt hiertoe expliciet bepaald dat:

  • de VvE bevoegd is om een geldlening af te sluiten;
  • VvE-leden alleen voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk zijn voor de schulden uit de geldlening;
  • bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schuld overgaat op de verkrijger.

De wettelijke regeling is in voorbereiding. Het wetsvoorstel kan dus (op onderdelen) worden aangepast, zodat de uiteindelijke regeling er anders uit zal kunnen zien. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u blijven informeren.

Bron: Rijssenbeek advocaten

9 Knelpunten voor woningcorporaties bij gemengde VvE’s

Al vele jaren ontmoeten particuliere en woningcorporaties elkaar in gemengde complexen wat al de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Vervolgens zijn woningcorporaties continue onderhevig aan verandering, denk bijvoorbeeld aan de herzieningswet.

Dit herzieningswet beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd. In het wetsvoorstel wordt de rol van corporaties bij de uitvoering van de woonopgave van gemeenten op het terrein van de sociale huursector en maatschappelijk vastgoed onderstreept. Waarde wordt gehecht aan concrete afspraken hierover tussen gemeenten en corporaties..

Lees meer

Nog grote stappen te zetten voor energieneutraal Nederland

“We moeten met energiebesparing vooral door op de ingeslagen weg, maar wel in hoger tempo.” Die conclusie trekt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen uit de Nationale Energieverkenning 2015, die afgelopen oktober verscheen.

Het kabinet, gemeenten, installateurs en bouwbedrijven moeten dat samen verbeteren. Het is namelijk nog lang niet voor iedereen financieel haalbaar om z’n huis onderhanden te laten nemen. De miljardeninvesteringen van particulieren blijven dan ook nog uit. We hebben het over een opgave met een enorme omvang Generic accutane Online canada.

Lees meer..